A www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu weboldal általános szerződési feltételei


A www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu címen elérhető honlap célja, hogy azon az azt üzemeltető Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő (Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) egymás egyidejű, fizikai jelenléte nélkül kössenek a honlapon megjelölt Szolgáltatás vagy Termék értékesítésére irányuló szerződést.

I. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE:
cégnév: Hotel Pelikán Kft.
székhely: 5000. Szolnok. Jászkürt utca 1
adószám: 11270898-2-16
telefonszám:+36 70 779 8295
kapcsolattartó: Kaposvári Ágnes
e-mail cím: info(kukac)pelikanbb.hu

A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett Szolgáltatást igénybe vevő (Ügyfél) között létrejött valamennyi szerződésre - a Felek írásban létrejött, ellenkező tartalmú egyedi szerződése hiányában – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) a www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu internetes oldalán teszi hozzáférhetővé letölthető formátumban.

II. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY
A Szolgáltató a weboldalon kínált magazin termékhez kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait magyar nyelven lehet igénybe venni, a www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu webcímen működő internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül.
Telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

Az Ügyfél az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációhoz és a teljesítéshez szükséges adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót kérjük, figyelmesen olvassa el. Az Adatvédelmi Tájékoztató a www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu oldalon elérhető.

ADATVÉDELEM
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Tájékoztató a www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu weboldalon elérhető.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltató a weboldalán közzétett adatokkal eleget tesz.
Ügyfél a megrendelés megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja és kijelenti, hogy:
a) Szolgáltató a megrendeléshez, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, továbbá amennyiben Ügyfél ezen adatokon felül további adatokat is önként megadott, úgy ezen adatok összességét a teljesítés és a teljesítés érdekében szükségessé váló kommunikáció céljából a jogszabályokkal összhangban és annak megfelelő tartamban kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa,
b) a Szolgáltató az Ügyfél, vagy amennyiben Ügyfél rendelkezésére a Címzettnek kell teljesíteni, úgy a Címzett egyes személyes adatait (név, címadatok) is, a jelen ÁSZF- ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult fuvarozó vagy postai szolgáltató, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket Ügyfél mint adatkezelő utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében Ügyfelet vagy Címzettet megkeressék;
Ügyfél mint adatkezelő a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések adatfeldolgozói, ügyfél vagy címzett adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (679/2016/EU Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

Az adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részeit alkotják az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet Ügyfél kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott termék és/vagy szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen termék és/vagy szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététel hatályosul. Ügyfél mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.szolnok-sebeszeti-kozpont.hu weboldalán.
Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) Ügyfél a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja. A jelen ÁSZF-nek Ügyféllel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik.
Hatályos: 2022.01.16.